Program 2014-2018

Najważniejsze cele inwestycyjne na lata 2014-2018

 1. Budowa dodatkowych źródeł zaopatrzenia Pruszkowa w wodę
 2. Budowa żłobka, przedszkola i szkoły podstawowej na terenie Bąków oraz nowego obiektu Szkoły Podstawowej nr 10 i Gimnazjum nr 2 na Gąsinie
 3. Budowa Centrum Dziedzictwa Kulturowego
 4. Budowa połączenia komunikacyjnego – tunelu w ciągu ul. Działkowej i ul. Błońskiej oraz przejścia nad torami PKP na wysokości ul. Broniewskiego
 5. Budowa obwodnicy Pruszkowa tzw. Paszkowianki i poszerzenie Al. Jerozolimskich.

Wykonanie programu wyborczego na lata 2010-2014

 • 1. Współpraca z organizacjami społecznymi i wspieranie inicjatyw mieszkańców, skierowanych do młodzieży, rodzin, seniorów

Realizując ten istotny zakres programu wyborczego Miasto od kilku lat opracowuje na każdy kolejny rok, szczegółowy program współpracy z organizacjami pozarządowymi, który jest poprzedzony konsultacjami społecznymi. Powołano koordynatora tego programu i zespół ds. współpracy z organizacjami obywatelskimi. Miasto Pruszków aktywnie współpracuje z 35 organizacjami wspierając ich działalność nie tylko finansowo, ale także m.in. udzielając pomocy prawnej, merytorycznej, inicjując współpracę między stowarzyszeniami, związkami, instytucjami, które aktywizują mieszkańców i działają na ich rzecz. Inicjatywy podejmowane przez organizacje, a wspierane przez Miasto obejmują następujące sfery życia społecznego: kulturę, sport wypoczynek dzieci i młodzieży oraz opiekę nad rodzinami nieprzystosowanymi społecznie. Od 2011 roku Miasto rokrocznie przeznacza ponad 1.500.000 zł na wsparcie działań organizacji pozarządowych. W 2014 roku pomoc finansowa wyniesie przeszło 1.800. 000 zł.

Szczegółowy zakres prowadzonej przez miasto współpracy

 • 2. Rozwój komunikacji miejskiej oraz budowa ulic i miejsc parkingowych

W mieście funkcjonuje 5 miejskich linii autobusowych (od września 2014 – linia nr 5). Działa również system zintegrowanych biletów. Pasażerowie posiadający długookresowe bilety ważne dla drugiej strefy ZTM upoważnieni są do bezpłatnego przejazdu autobusami komunikacji miejskiej. Wybudowaliśmy przeszło 18 km dróg. Przy nowo budowanych lub remontowanych przez miasto ulicach oraz obiektach powstają kolejne miejsca parkingowe.

Informacja o gminnej komunikacji autobusowej na terenie Pruszkowa

Szczegółowy opis działań miasta w zakresie komunikacji

 • 3. Budowa ścieżek rowerowych

W latach 2010 – 2013 miasto jako inwestor wybudowało w ciągu ulic miejskich 2.490 m ścieżek rowerowych. Do końca 2014 roku oddamy rowerzystom kolejne 2.710 m ścieżek rowerowych.

Wyszczególnienie ulic ze ścieżkami rowerowymi

 • 4. Budowa parku na osiedlu Prusa

Prace nad budową kolejnego parku w Pruszkowie na os. B. Prusa rozpoczęły się w 2011 roku od sporządzenia projektu jego zagospodarowania. W miejscu gdzie jeszcze niedawno znajdowały się doły i nierówności po żwirowych wyrobiskach powstał piękny, nowoczesny, z fontanną, placem zabaw i ciekawym układem wodnym – park. W obrębie parku powstał również skatepark. Spełniliśmy tym samym liczne prośby młodych mieszkańców o budowę w Pruszkowie toru do uprawiania sportów ekstremalnych. 21 września br. nastąpiło oficjalne otwarcie „Parku Żwirowisko” – taką właśnie nazwę otrzymał najnowszy kompleks parkowy w Pruszkowie. Mamy już 6 parków, w tym 3 wpisane do rejestru zabytków – 65 ha terenów zieleni.

Opis prac z wyszczególnieniem poszczególnych etapów i kosztów

 • 5. Kontynuacja budowy nowych placów zabaw

W Pruszkowie dzieci mają do dyspozycji 10 miejskich placów zabaw i co roku powstają nowe (w Parku Kościuszki, w Parku Żwirowisko). Jesienią br. miasto rozpocznie realizację zagospodarowania terenu w dzielnicy Gąsin (przy ul. Wierzbowej/Podmokłej) na którym zaplanowano budowę kolejnego placu zabaw. Co roku miasto doposaża i modernizuje funkcjonujące już na terenach osiedli spółdzielczych i komunalnych place zabaw w kolejne nowe urządzenia. Wszystkie elementy wyposażenia łącznie z nawierzchnią budowanych przez miasto terenów rekreacyjnych dla dzieci spełniają wszelkie normy bezpieczeństwa.

Szczegółowy opis – place zabaw

 • 6. Powiększenie zasobu mieszkaniowego miasta

Według stanu na wrzesień 2014 roku miejscowe plany zajmują łącznie 74,9% powierzchni miasta (ok. 1435,29 ha). W chwili obecnej trwa sporządzanie 14 planów miejscowych, z czego 11 stanowią zmiany planów obecnie obowiązujących, a 6 obejmuje nowe obszary. Powierzchnia zmian obowiązujących planów wynosi 353,4 ha (18,5% powierzchni miasta), a nowo sporządzone plany 105,1 ha (5,5% powierzchni miasta)Po uchwaleniu sporządzanych obecnie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmian planów łączna powierzchnia pokryta planami wynosić będzie 1540 ha, co stanowi ok. 80,4% powierzchni całego miasta. W 2011 rok – oddano do użytku 22 lokale mieszkalne, koszt remontów i modernizacji budynków zamknął się kwotą 1.712.031 zł. W 2012 roku – koszt remontów i modernizacji budynków zamknął się kwotą 1.552.710 zł, w 2013 roku – oddano do użytku 37 lokali mieszkalnych, koszt remontów i modernizacji budynków wyniósł 1.552.238 zł. W 2014 roku – oddano do użytku 49 lokali mieszkalnych, planowany koszt remontów, a modernizacji budynków to kwota 1.659.000 zł. Działania te są realizowane w oparciu o Wieloletni Program Gospodarowania Gminnym Zasobem Mieszkaniowym.

Szczegółowy wykaz inwestycji i remontów:

Planowanie przestrzenne

Ważniejsze prace remontowe i inwestycyjne zrealizowane w latach 2011-2014

 • 7. Budowa Centrum Kultury

W 2013 roku ukończono realizację dokumentacji projektowej tego obiektu. W marcu br. rozpoczęto procedurę o udzielenie zamówienia publicznego. Wyłoniono wykonawcę – Konsorcjum: Lider – STRABAG Sp. z o.o. z Pruszkowa. Rozpoczęcie budowy jesień tego roku, oddanie do użytku 2017 rok.

Zakres i harmonogram budowy CDK

 • 8. Zakończenie programu budowy nowoczesnych sal sportowych w szkołach podstawowych i gimnazjach

Miasto w pełni zrealizowało przyjęte na lata 2011 – 2014 założenia w tym zakresie. Na realizację inwestycji oświatowych w tym rozbudowę już funkcjonujących i budowę nowych sal gimnastycznych w tym okresie wydatkowano z budżetu miasta 20.293.753 zł. Wszystkie pruszkowskie szkoły są wyposażone w nowoczesne hale sportowe i boiska. W zakresie edukacji miasto skupia się nie tylko na unowocześnianiu infrastruktury oświatowej, ale także na wspieraniu procesu dydaktycznego poprzez realizację zadań wykraczających poza założenia programowe pozyskując na zajęcia i pomoce dydaktyczne środki unijne. W latach 2011 – 2014 miasto pozyskało z Unii na tzw. zadania miękkie prawie 1.500.000 zł. Priorytetem jest również ułatwienie dostępu do edukacji dzieciom z dysfunkcjami.

Działania miasta w zakresie edukacji:

Najważniejsze dokonania w zakresie edukacji w latach 2011-2014

Remonty placówek oświatowych w 2014

PROGRAM WYBORCZY na lata 2010 – 2014

 1. Współpraca z organizacjami społecznymi i wspieranie inicjatyw mieszkańców, skierowanych do młodzieży, rodzin, seniorów.
 2. Rozwój komunikacji miejskiej oraz budowa ulic i miejsc parkingowych.
 3. Budowa ścieżek rowerowych.
 4. Budowa parku na osiedlu Prusa.
 5. Kontynuacja budowy nowych placów zabaw.
 6. Powiększenie zasobu mieszkaniowego miasta.
 7. Budowa Centrum Kultury.
 8. Zakończenie programu budowy nowoczesnych sal sportowych w szkołach podstawowych i gimnazjach.

W programie wyborczym na lata 2010-2014 zamieściliśmy tylko najważniejsze zadania. Zdajemy sobie sprawę, że budżet Pruszkowa nie jest z gumy, a nasz program nie festiwalem obietnic wyborczych bez pokrycia. To, co prezentujemy, jest możliwe do zrobienia w ciągu najbliższej kadencji.

 

Ad. 1) Rozwój miasta, nowe obiekty oświatowe, sportowe, rekreacyjne będą służyły mieszkańcom. Współpraca z organizacjami pozarządowymi określona w corocznym programie miasta pozwala na to, aby obiekty te były miejscem działalności organizacji pozarządowych poprzez organizowanie imprez, projektów czy innych form działalności. Miasto wspiera organizacje pozarządowe poprzez dofinansowanie ich działalności oraz współpracą organizacyjną i programową. Miasto wspiera merytorycznie i organizacyjnie rajdy, występy i spotkania kulturalne, naukowe, artystyczne inicjowane przez organizacje społeczne i grupy mieszkańców. Przyjęty przez Radę Miejską program współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi, ustalony w drodze konsultacji społecznych, szczegółowo opisuje zakres aktywności Miasta na tym polu.

Ad . 2) Doprowadzenie linii Szybkiej Kolei Miejskiej SKM do Pruszkowa jest sukcesem, który należy kontynuować. Godna zaufania kolejka WKD powinna funkcjonować w systemie wspólnego biletu ZTM. Komunikacja wewnętrzna nigdy nie była mocną stroną Pruszkowa, teraz chcemy to zmienić. W ramach porozumienia z Prezydentem Miasta Warszawy od 1 stycznia 2011 r. uruchomione zostaną dwie nowe linie autobusowe: L11- obsługująca osiedle Staszica oraz L14- kursująca na trasie Pruszków PKP-Piastów PKP do obsługi dzielnic Żbików i Bąki. Będą to małe busy wyposażone w kasowniki dające możliwość podróżowania z kartą miejską. Da to początek rozbudowie miejskiej komunikacji wewnętrznej stanowiącej alternatywę do jazdy własnym samochodem.

W związku z dynamicznym rozwojem miasta coraz trudniej znaleźć miejsce do zaparkowania samochodu w centum Pruszkowa. Wymaga to podjęcia kosztownej decyzji dot. budowy publicznych parkingów wielopoziomowych szczególnie w rejonie dworców WKD i PKP.

Bezwzględnie wszystkie nowe budynki w centrum miasta muszą posiadać parkingi podziemne. Nie można dopuścić do sytuacji jaka powstała w związku z brakiem takiego parkingu w budynku Starostwa Powiatowego. Niezbędna jest dalsza realizacja modernizacji ulic miejskich. Jednakże kluczowymi inwestycjami poprawiającymi warunki komunikacji drogowej jest budowa autostrady A2 (inwestycja krajowa), obwodnicy „Paszkowianki” oraz modernizacja Al. Jerozolimskich, którą (mimo wsparcia kwotą 5 milionów zł przez Pruszków) realizuje z dużym opóźnieniem Marszałek Województwa Mazowieckiego.

Ad. 3) Budowa ścieżek rowerowych jest zadaniem kluczowym w rozwoju turystyki rowerowej oraz poprawie bezpieczeństwa podróżujących tym środkiem lokomocji. Wszędzie tam, gdzie jest miejsce w obrębie przebudowywanych ulic, będą umieszczane ścieżki rowerowe.

Pruszków jest gminą pilotującą program pod nazwą „Budowa systemu ścieżek rowerowych na terenie gmin zachodniego Mazowsza” o długości 121 km. W projekcie uczestniczy 9 gmin. Zadanie oparte jest na dwóch osiach komunikacyjnych: jedna wzdłuż kolejki WKD od granicy Warszawy do Grodziska Mazowieckiego, druga od Lasów Młochowskich do Puszczy Kampinoskiej.

Ad. 4) i 5) W ubiegłych latach systematycznie modernizowaliśmy pruszkowskie parki – Park Potulickich, Park Anielin, Park Nowy, Park Mazowsze – zostały one wyróżnione w konkursie otrzymując tytuł „Najpiękniejsze parki Mazowsza”. Obecnie realizujemy Park Kościuszki (Park Sokoła) z największym i atrakcyjnym placem zabaw dla dzieci oraz terenem rekreacyjnym dla młodzieży. Po zakończeniu budowy Przedszkola przy ul. Antka przystępujemy do utworzenia parku na osiedlu Prusa (z placem zabaw) wraz z przestrzenią publiczną (skwerem) im. Kardynała Wyszyńskiego naprzeciw Kościoła. W tej chwili tworzony jest projekt architektoniczny.

Ad. 6) Planujemy realizację budownictwa komunalnego na terenach miejskich przy ul. Elektrycznej oraz na Żbikowie. W Pruszkowie potrzeba mieszkań komunalnych, do których można by przekwaterować lokatorów z tak zwanego „kwaterunku”, mieszkających w budynkach prywatnych. Umożliwi to właścicielom kamienic swobodne zarządzanie swoją własnością. Założenia budownictwa mieszkaniowego zawarte są w „Programie gospodarowania zasobem mieszkaniowym Miasta Pruszkowa na lata 2010 – 2020”.

Ad. 7) Centrum Kultury jest zadaniem, które będzie priorytetem w następnej kadencji. W dotychczas proponowanych lokalizacjach, inwestycja nie była możliwa, z powodu zwrotu terenu właścicielom. Dobiegają końca rozmowy w sprawie przejęcia przez Miasto pałacyku „Porcelitu” i byłoby to bardzo dobre miejsce na takie centrum, w którym znalazłoby się miejsce na wielofunkcyjną salę widowiskową, wykorzystywaną na przedstawienia teatralne, kino studyjne, koncerty.

Budowa multikina w Pruszkowie nie ma racji bytu, ze względu na bliskość Warszawy i Janek (20 minut dojazdu). Mimo poszukiwań i rozmów nie znalazł się żaden inwestor, który chciałby wyłożyć swoje pieniądze na takie przedsięwzięcie.

Ad. 8) Realizacja nowoczesnej infrastruktury sportowej w szkołach podstawowych i gimnazjach trwa w Pruszkowie od kilku lat. Dotychczas zakończono budowę boisk sportowych we wszystkich pruszkowskich szkołach. Dodatkowo powstało nowoczesne boisko Ligii Szóstek na osiedlu Staszica, w październiku 2010 r. oddano do użytku boiska treningowe dla młodzieży na terenie „Znicza”. Sale sportowe wybudowano: wraz z nową szkołą SP Nr 1, w SP Nr 8, SP Nr 9 i w Gimnazjum Nr 4. Obecnie realizowana jest sala w Gimnazjum nr 3. Wykonano projekt sali sportowej w SP Nr 6 (budowa ruszy w przyszłym roku). W latach 2011–2014 powstanie projekt i wybudowana zostanie sala w SP Nr 10.

 

Najważniesze dokonania kadencji 2006 – 2010

 • Przebudowa i odrestaurowanie Pałacyku Sokoła, przejętego od Powiatu Pruszkowskiego, przeznaczonego na siedzibę Szkoły Muzycznej i Młodzieżowego Domu Kultury.
 • Modernizacja ulic miejskich, w tym ulicy Kraszewskiego ze środków UE. Dofinansowanie remontu ulic powiatowych: Bohaterów Warszawy, Długiej, Promyka.
 • Budowa segregatorni odpadów oraz stworzenie nowoczesnego systemu segregacji i zbiórki odpadów. Pruszkowski system zagospodarowania odpadów jest stawiany za wzór w całej Polsce.
 • Modernizacja stadionu „Znicz” wraz budową boisk treningowych dla młodzieży.
 • Modernizacja Parku „Mazowsze” na Żbikowie i Parku Kościuszki (Parku Sokoła) w Śródmieściu.
 • Budowa nowoczesnych sal sportowych w Szkole Podstawowej nr 9 oraz w Gimnazjum nr 4. Zakończenie programu budowy nowoczesnych boisk sportowych w szkołach prowadzonych przez miasto.
 • Rozbudowa monitoringu miasta.
 • Budowa nowoczesnego przedszkola z oddziałami żłobkowymi na osiedlu Prusa.
 • Budowa Biblioteki Publicznej w Parku Kościuszki.
 • Budowa bezprzewodowej sieci dostępu do internetu.
 • Modernizacja oświetlenia ulicznego w całym mieście.
 • Działania w zakresie kultury: koncerty symfoniczne i organowe w kościele p.w. św. Kazimierza, obchody Roku Chopinowskiego, festyny i koncerty plenerowe.

 

PROGRAM WYBORCZY na lata 2006 – 2010

 

1. Kontynuacja rozbudowy infrastruktury miejskiej

 • realizacja Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta Pruszkowa
 • zakończenie prac związanych z budową kanalizacji i wodociągów w Mieście
 • współpraca z ZTM w zakresie rozwoju Szybkiej Kolei Miejskiej
 • budowa i modernizacja dróg miejskich wraz z wykonaniem ścieżek rowerowych
 • współpraca z samorządami powiatowym i wojewódzkim w celu budowy obwodnicy Pruszkowa – „Paszkowianki”
 • pozyskiwanie środków z funduszy europejskich

2. Wspieranie różnych form budownictwa mieszkaniowego, w zakresie możliwym do realizacji przez samorząd lokalny

 • kontynuacja prac nad tworzeniem planów zagospodarowania przestrzennego obszaru Pruszkowa
 • realizacja Programu Gospodarowania Gminnym Zasobem Mieszkaniowym
 • wspieranie inicjatyw lokalnych w zakresie uzbrajania terenu

3. Zmniejszanie obciążeń podatkowych zależnych od gminy oraz usprawnienie administracji miejskiej

 • utrzymanie zasad dotyczących zwolnień z podatku od spadków
 • utrzymanie dotychczasowych zasad w zakresie naliczania stawek podatków lokalnych
 • Urząd Miejski przyjazny dla interesantów – przejrzyste procedury, uczciwość w działaniach

4. Rozwój gospodarczy poprzez promocję naszego miasta

 • współpraca z organizacjami skupiającymi pruszkowskich przedsiębiorców
 • upraszczanie procedur wydawania dokumentów związanych z działalnością gospodarczą i inwestycyjną

5. Działanie na rzecz poprawy zdrowia mieszkańców poprzez ułatwianie dostępu do opieki medycznej

 • pomoc finansowa przy zakupie sprzętu medycznego dla szpitali
 • kontynuacja umorzeń podatków od nieruchomości dla placówek opieki zdrowotnej
 • współfinansowanie medycyny szkolnej

6. Poprawa stanu środowiska miejskiego

 • zakończenie rekultywacji Góry Żbikowskiej
 • modernizacja Parku Mazowsze na Żbikowie wraz z budową otwartego basenu kąpielowego
 • budowa Parku Nowego na osiedlu Bolesława Prusa
 • miasto czyste i ukwiecone

7. Kontynuacja działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców

 • kontynuacja współpracy Straży Miejskiej z policją
 • bezpieczny Pruszków – szczególnie nocą
 • realizacja istniejących programów profilaktycznych dotyczących zjawisk patologii społecznych

8. Zapewnienie dzieciom i młodzieży możliwości wszechstronnego rozwoju poprzez działania w sferze oświaty, kultury i sportu

 • powszechny dostęp do szkolnych obiektów sportowych
 • budowa nowoczesnego placu zabaw dla dzieci i młodzieży
 • reorganizacja sieci miejskich placówek oświatowych
 • przebudowa Pałacyku Sokoła
 • wspieranie inicjatywy powstania centrum kultury wraz z salami kinowymi

9. Wspieranie działań w zakresie tworzenia wolontariatu i organizowania różnych form pomocy ludziom potrzebującym

 • koordynacja działań organizacji pozarządowych
 • realizacja Strategii, Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Pruszkowa na lata 2005-2010

10. Umacnianie więzi mieszkańców regionu pruszkowskiego, poprzez przybliżanie historii, kultury i tradycji miasta

 • wspieranie lokalnej działalności wydawniczej, obejmującej historię Pruszkowa
 • współpraca z organizacjami kombatanckimi i Pruszkowskim Towarzystwem Kulturalno-Naukowym
 • umacnianie więzi międzypokoleniowych poprzez współorganizowanie imprez propagujących historię i tradycję, np. Rajd Szlakiem Naszej Historii

11. Uznanie za cel nadrzędny dobra rodziny, ładu moralnego i prawdy w oparciu o społeczną naukę Kościoła Katolickiego

 • kierowanie się zasadami moralności i etyki katolickiej oraz nie nadużywanie ich powagi do celów politycznych