Nowy rok szkolny w Pruszkowie!

Od września w Pruszkowie będzie funkcjonowało 9 szkół podstawowych, w tym 3 szkoły (SP Nr 1, Nr 3 i Nr 8) z oddziałami integracyjnymi oraz jedna (SP Nr 4) z oddziałami sportowymi.

W szkołach podstawowych Nr 3 i Nr 4 nie będzie jeszcze klas III i VI, ponieważ pozostają w nich uczniowie III klasy gimnazjum.

W pozostałych szkołach podstawowych nauka odbywać się będzie na poziomie kl. I- VIII, a dodatkowo w SP Nr 1, 2, 5, 6, 8 i 9 zorganizowano oddziały klas „0”. Ogółem do 228 klas będzie uczęszczało 5.040 uczniów, a do 15 oddziałów gimnazjalnych (łącznie z klasami PG Nr 1) 404 uczniów. W stosunku do roku ubiegłego we wszystkich szkołach prowadzonych przez miasto Pruszków (łącznie z gimnazjum) będzie się uczyć o 640 uczniów więcej. Wynika to z tego, że w latach poprzednich część uczniów po ukończeniu szkoły podstawowej kontynuowała naukę w gimnazjach na terenie innych miejscowości.

Do 15 przedszkoli miejskich uczęszczać będzie 1.977 dzieci. Ponieważ liczba chętnych była większa Prezydent Miasta ogłosił dwukrotnie konkurs dla niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych. W wyniku tych działań łącznie do 11 placówek niepublicznych na zasadach przedszkoli miejskich będzie uczęszczało 240 dzieci .

Ogółem wychowaniem przedszkolnym z ramienia Prezydenta Miasta zostanie objętych 2.409 dzieci, w tym 192 w 9 oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Należy dodać, że wszystkie dzieci biorące udział w rekrutacji otrzymały propozycję miejsca w przedszkolu miejskim lub w placówce niepublicznej, ale na zasadach przedszkola publicznego.

Do trzech żłobków przyjęto 300 dzieci.

W większości placówek oświatowych w miesiącach wakacyjnych przeprowadzono remonty bieżące.

Żbików- Bąki

Od września 2018r. na mapie placówek oświatowych i opiekuńczych prowadzonych przez miasto Pruszków pojawią się 3 nowe instytucje:

  • Szkoła Podstawowa Nr 5 przy ul. Jana Długosza 53, która będzie miała uczniów na każdym poziomie edukacyjnym i do której w roku szkolnym 2018/2019 będzie uczęszczało 420 dzieci;
  • Przedszkole Miejskie Nr 1 przy ul. Jarzynowej 21, które obejmie wychowaniem przedszkolnym 154 dzieci;
  • Żłobek Miejski Nr 3 przy ul. Jarzynowej 21, do którego będzie uczęszczało 120 dzieci.

Wszystkie placówki znajdują się w dwóch nowo wybudowanych obiektach, które zostały podzielone funkcjonalnie na szkołę oraz żłobek z przedszkolem. Budynek dla najmłodszych dzieci i przedszkolaków połączony jest wspólnym dziedzińcem oraz salą rekreacyjną. Poza budynkiem została również zaprojektowana i zbudowana infrastruktura towarzysząca – place zabaw, elementy małej architektury, zieleńce oraz parkingi dla rodziców.

W nowej szkole podstawowej mieści się 17 nowoczesnych pracowni lekcyjnych, pełnowymiarowa sala gimnastyczna z zapleczem sanitarno-szatniowym, stołówka z pełnym zapleczem kuchennym, biblioteka z pracownią multimedialną, 2 świetlice. Ponadto uczniowie będą mogli korzystać z elementów małej architektury na terenie szkoły: murki oporowe, rampy, schodki, ławki oraz 2 boiska sportowe o nawierzchniach syntetycznych.

W chwili obecnej trwa wyposażanie ich w sprzęt. Uchwały o utworzeniu tych placówek oraz zatrudnienie dyrektorów wyłonionych w drodze konkursu, odbyło się ze stosowanym wyprzedzeniem, tak aby można było rozpocząć wcześniej kompletowanie kadry oraz przygotowywać organizację roku szkolnego.

Budowa kompleksu oświatowego – sportowego Żbików-Bąki kosztowała 35 102 569,81 zł, wartość zakontraktowanych dostaw na meble to kwota 2 352 158,02 zł. Sprzęt sportowy do szkoły kosztował 124 282,52 zł Do nowych placówek zakupiono sprzęt informatyczny o wartość 418 343,54 zł.

Gąsin

W trakcie budowy jest kompleks budynków oświatowo-sportowych Gąsin. Przedszkole i szkoła powstaną na miejscu istniejącej Szkoły Podstawowej nr 10. Inwestycja przeprowadzana jest z zachowaniem ciągłości funkcjonowania szkoły. W pierwszej kolejności powstaje nowy budynek szkoły podstawowej. Po przeprowadzce do nowej siedziby stary budynek zostanie zburzony, a na tym miejscu powstanie przedszkole.

Nowoczesny kompleks składać się będzie z przedszkola dla 100 dzieci i ze szkoły podstawowej dla 725 uczniów. Plan inwestycji robi wrażenie: 29 pracowni lekcyjnych, 2 pracownie komputerowe, kompleks sportowy – pełnowymiarowa sala gimnastyczna wraz z widownią, 3 małe sale sportowe oraz siłownia, biblioteki z czytelnią, dwie stołówki wraz z pełnym zapleczem kuchennym, 3 świetlice oraz sale do zajęć wyrównawczych.

W obiekcie znajdzie się również filia Książnicy Pruszkowskiej oraz sala, w której będą mogli spotykać się mieszkańcy dzielnicy. Zewnętrzną część kompleksu zajmą: boiska ze sztuczną nawierzchnią, trzytorowa bieżnia lekkoatletyczna, plac zabaw dla przedszkolaków, a także ogródki klasowe

Budowa realizowana jest w latach 2017-2020. Rozpoczęcie funkcjonowania Szkoły Podstawowej przewidziane jest na wrzesień 2019. Rozpoczęcie funkcjonowania przedszkola przewidziane jest na dzień 1 września 2020 r. Koszt budowy kompleksu na Gąsinie wyniesie 47 646 510 zł.

Nowe plany inwestycyjne

Warto dodać, że Prezydent Miasta zlecił opracowanie koncepcji nowego budynku Przedszkola Miejskiego nr 8 przy ul. 3 Maja w Pruszkowie, która zakłada budowę całkowicie nowego obiektu dla 10 oddziałów przedszkolnych. Koncepcja powstanie pod koniec 2018 roku. Ponadto opracowywane są również koncepcje rozbudowy Przedszkola nr 9 przy ul. Moniuszki oraz Przedszkola nr 11 przy ul. Hubala.

 

Michał Landowski

Zastępca Prezydenta Miasta

Czytaj więcej