Rada Miasta

Mieszkańcy Pruszkowa w wyborach samorządowych w dniu 21 października 2018 roku wybrali 23 radnych, którzy tworzą Radę Miasta będącą organem stanowiącym i kontrolnym gminy.

Największym w radzie klubem jest Klub Radnych Samorządowego Porozumienia Pruszkowa.

radni Samorządowego Porozumienia Pruszkowa

Kompetencje Rady gminy reguluje ustawa z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym. Kadencja rady gminy trwa  5 lat licząc od dnia wyboru. Na czele rady stoi przewodniczący i wiceprzewodniczący w liczbie Rada gminy ze swojego grona może powoływać stałe i doraźne komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy.

Funkcję Przewodniczącego Rady Miasta w Pruszkowie od 22 listopada 2018 r. pełni Radny Krzysztof Biskupski, a funkcje wiceprzewodniczących rady Radna Eliza Kurzela i Radny Piotr Bąk.

1. BĄK Piotr –
2. BIAŁASZEWSKA-SZMALEC Ewa
3. BISKUPSKI Krzysztof
4. CHLEBIŃSKI Karol
5. CZOP Edgar
6. DZIUDZI Marta (zajęła miejsce Konrada Sipiery)
7. KOSSAKOWSKA Dorota
8. KOTELECKI Jakub
9. KRUPA Dariusz
10. KULPA Eugeniusz
11. KURZELA Andrzej
12. KURZELA Eliza
13. LEWAN Olgierd
14. MALISZEWSKI Mieczysław

15. MAZUR Kazimierz
16. MOCZUŁO Józef
17. OSIŃSKI Józef

18. RYBCZYŃSKI Jacek
19. SZACHOGŁUCHOWICZ Grzegorz ( (zajął miejsce Pawła Makucha)
20. WALL Katarzyna (zajęła miejsce Beaty Czyżewskiej)
21. WIDERA Małgorzata
22. ZAGRAJEK Paweł

Lista telefonów kontaktowych i adresów mailowych do radnych dostępna jest tutaj – kontakt do radnych.

Z radnymi można kontaktować się również za pośrednictwem Biura Rady tj. komórki organizacyjnej Urzędu Miasta tel. (22) 735 87 50, 735 87 35 lub e-mail: