Skład Rady Miasta

Mieszkańcy Pruszkowa wybrali w wyborach samorządowych w dniu 21 października 2018 roku 23 radnych, którzy tworzą Radę Miasta będącą organem stanowiącym i kontrolnym gminy. 

Kompetencje Rady gminy reguluje ustawa z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym. Kadencja rady gminy trwa  5 lat licząc od dnia wyboru. Na czele rady stoi przewodniczący i wiceprzewodniczący w liczbie Rada gminy ze swojego grona może powoływać stałe i doraźne komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy.

1. BĄK Piotr
2. BIAŁASZEWSKA-SZMALEC Ewa
3. BISKUPSKI Krzysztof
4. CHLEBIŃSKI Karol
5. CZOP Edgar
6. DZIUDZI Marta (zajęła miejsce Konrada Sipiery)
7. KOSSAKOWSKA Dorota
8. KOTELECKI Jakub
9. KRUPA Dariusz
10. KULPA Eugeniusz
11. KURZELA Andrzej
12. KURZELA Eliza
13. LEWAN Olgierd
14. MALISZEWSKI Mieczysław
15. MAZUR Kazimierz
16. MOCZUŁO Józef
17. OSIŃSKI Józef
18. RYBCZYŃSKI Jacek
19. SZACHOGŁUCHOWICZ Grzegorz ( (zajął miejsce Pawła Makucha)
20. WALL Katarzyna (zajęła miejsce Beaty Czyżewskiej)
21. WIDERA Małgorzata
22. ZAGRAJEK Paweł

Funkcję Przewodniczącego Rady Miasta w Pruszkowie od 22 listopada 2018 r. pełni Radny Krzysztof Biskupski, a funkcje wiceprzewodniczących rady Radna Eliza Kurzela i Radny Piotr Bąk.

Z radnymi można się kontaktować w różny sposób, lista telefonów kontaktowych i adresów mailowych dostępna jest tutaj – kontakt do radnych.

Czytaj więcej

Aktualności z Rady Miasta

Sesja Rady Miasta w SDK przy ul. Hubala 5

W tym dziale będziemy informować o bieżących działaniach Rady Miasta Pruszkowa oraz jej komisji i radnych skupionych w Klubie Samorządowego Porozumienia Pruszkowa.

Terminarz posiedzeń komisji merytorycznych oraz sesji Rady Miasta dostępny jest na stronie: http://www.pruszkow.esesja.pl/

Na ww. portalu mieszkańców można zapoznać się nie tylko z kalendarzem prac rady, ale również z projektami dokumentów.

Mieszkańcy mogą także na bieżąco śledzić sprawy zgłaszane przez radnych w formie pisemnych interpelacji do Prezydenta Miasta – rejestr w Biuletynie Informacji Publicznej

Czytaj więcej

Koniec kadencji, to czas posumowań.

Zbliżający się koniec kadencji w samorządach obejmującej lata 2014 – 2018, jest dobrym momentem na dokonanie podsumowań. Jaka to była kadencja? Każdy z nas oczywiście może mieć własną opinię na ten temat. Jednak dla naszego miasta, był to czas obfitujący w liczne i ważne z punktu potrzeb mieszkańców i rozwoju Pruszkowa inwestycje oraz wydarzenia mające wpływ na kształtowanie naszej lokalnej społeczności. Atmosfera współpracy z władzami i dialogu z mieszkańcami oraz licznymi środowiskami reprezentatywnymi, zaowocowały realizacją wielu projektów, które zdecydowanie wpłynęły na standard naszego życia w mieście.

Nowe obiekty oświatowo – sportowe, nowe ulice, kanalizacje i wodociągi, nowe miejsca dla kultury, wypoczynku i rekreacji, remonty dróg, chodników, budynków mieszkalnych i placówek oświatowych, bezpłatne parkingi, ścieżki rowerowe, Pruszkowski Rower Miejski, Budżet Obywatelski, Rada Seniorów, Rada Młodzieżowa… to niektóre tylko przykłady mówiące o tym, że nie był to czas jałowy.

Ponieważ mandat, który sprawuję do końca kadencji został mi powierzony w ostatnich wyborach głosami mieszkańców z Gąsina, pozwolę sobie skupić się na tym, co zadziało się w ciągu ostatnich 4 lat w tej dzielnicy naszego miasta.

 • Mijająca kadencja to przede wszystkim, wyczekiwana od dawna budowa zespołu oświatowego. Prace budowlane ruszyły jesienią ubiegłego roku i zakończyły się we wrześniu bieżącego roku. W dniu święta 55 – cio lecia szkoły, na jej nowym budynku zawieszono wiechę. Szkoła przyjmie uczniów w swoich progach już we wrześniu przyszłego roku. Wtedy to ruszy kolejny etap prac, czyli wyburzenie dawnego budynku szkoły i budowa nowego przedszkola. Nowy obiekt będzie także zapleczem kulturalnym i sportowym w naszej dzielnicy. W skład obiektu wejdą boiska, sale gimnastyczne oraz hala sportowa, świetlica do spotkań dla mieszkańców, swoją siedzibę będzie tu miała również filia Książnicy Pruszkowskiej. W bieżącym roku szkolnym na skutek wprowadzonej reformy w placówce uczą się dzieci klas I – VIII. W celu poprawy ich warunków nauczania do budynku szkoły zamontowane zostały kontenery, pełniące funkcję dodatkowych trzech sal lekcyjnych.
 • Kolejną inwestycją jest tunel pod torami PKP, łączący ul. Błońską i ul. Działkową, który realizowany jest przez PKP PLK. Miasto Pruszków poniosło nakłady finansowe związane z planami nowego układu komunikacyjnego i tej przeprawy, która ma być oddana do użytku w przyszłym roku.
 • Budowa pierwszego placu rekreacyjnego na ul. Wiśniowej, która dała początek powstaniu małej, dzielnicowej strefy rekreacyjno – sportowej. W chwili obecnej trwają przygotowania do przetargu, który wyłoni inwestora w celu rozbudowy istniejącego placu i doposażenia go w urządzenia zabawowe dla najmłodszych.
 • Remonty i modernizacja ulic i chodników oraz infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej należą do tych aspektów rozwoju miasta, które bezpośrednio wpływają na poprawę jakości naszego codziennego życia. W tym obszarze w bieżącej kadencji wykonano:

– budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Jaśminowej w kierunku ul. Promyka

– budowę kanalizacji deszczowej w ul. Błońskiej,

– budowę wodociągu w drodze bocznej od ul. Promyka, w ul. Czereśniowej, w ul. Przechodniej, ul. Inżynierskiej i Elektrycznej, ul. Kowalskiej, w ul. Bez nazwy od ul. Błońskiej do działki 344,

– przebudowę ul. Przejazdowej ze ścieżką rowerową i rondem na ul. Promyka.

– przebudowę nawierzchni ul. Jaśminowej, Agrestowej, Winogronowej, Magnolii, Stefana Bryły i odcinka Inżynierskiej,

– budowę chodnika na ul. Radosnej, Młynarskiej, na odcinku ul. E. Krzywdy – Rzewuskiego i odcinku Inżynierskiej do zatoczki autobusowej,

– w ramach interpelacji przebudowana została ul. Robotnicza i wyremontowany chodnik na fragmencie ul. Promyka od ul. Waryńskiego do ul. Robotniczej,

– w bieżącym miesiącu rozpoczęła się przebudowa odcinka ul. Błońskiej uwzględniająca nowy układ drogowy związany z tunelem,

– w trakcie realizacji jest budowa nowego ciągu pieszo rowerowego na ul. Elektrycznej, który będzie kontynuacją podobnego ciągu na ul. Waryńskiego i docelowo połączony będzie z przeprawą nad Utratą w kierunku Żbikowa.

 • W trakcie ukończenia jest budowa bezpłatnego parkingu „Parkuj i Jedź” na ul. Waryńskiego, na 120 miejsc postojowych wraz ze stojakami rowerowymi.
 • W związku z realizacją programu Pruszkowski Rower Miejski, w naszej dzielnicy powstała stacja rowerowa.
 • W ramach II edycji Budżetu Obywatelskiego, dzięki zaangażowaniu w składanie projektów i udziale w głosowaniu mieszkańców dzielnicy, zrealizowano mini boisko do gry w piłkę na ul. Wiśniowej, wiatę na rowery na terenie SP 10. W trakcie realizacji jest projekt nasadzeń drzew przy ul. Błońskiej. W tegorocznym głosowaniu zwyciężył projekt mini skateparku z lokalizacją na ul. Wiśniowej.
 • Uporządkowany został mały skwerek na skrzyżowaniu ul. Waryńskiego i ul. Promyka. Skwerek systematycznie ozdabiany jest sezonowymi nasadzeniami kwiatów. Pojawiły się także okazałe donice z nasadzeniami kolorowych roślin i świąteczne iluminacje. Odświeżono oznakowanie ulic i przystanków. Ustawiono dodatkowe kosze, kilka ławek oraz gablot informacyjnych. Na kilku ulicach zamontowano spowalniacze.
 • Mijająca kadencja dała nam także przestrzeń do poznania się i integracji podczas trzech kolejnych edycji Festynu na Gąsinie oraz spotkań Rady Seniorów z mieszkańcami dzielnicy w szkole Podstawowej nr 10. Mieliśmy także możliwość udziału w spotkaniach konsultacyjnych władz miasta z mieszkańcami. W ich efekcie, m.in. uchwalone zostały plany dla naszej dzielnicy, które zapowiadają powstanie nowych układów komunikacyjnych i pozwolą nadal utrzymać jednorodzinny charakter jej zabudowy.
 • W związku z przedstawianymi wnioskami, wiele zadań wpisanych zostało do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Pruszków, gdzie oczekują na realizację w kolejnych latach budżetowych.

Wymienione powyżej działania nie zaspakajają z pewnością wszystkich oczekiwań i nie rozwiązują w pełni naszych problemów, jednak ważne dla rozwoju miasta i motywujące do działania w tym obszarze jest to, że te oczekiwania ze strony mieszkańców nadal są. Oznacza to, że zależy nam na tym, aby Pruszków, a wraz z nim nasza dzielnica nadal się rozwijały, tworząc dla nas przyjazną przestrzeń do życia.

Dla mnie osobiście był to bardzo aktywny czas. Praca w licznych komisjach, udział w sesjach i różnorodnych spotkaniach… pomogły mi poznać organizację i funkcjonowanie wielowarstwowej struktury miasta. Przede wszystkim jednak, miałam możliwość spotkać wielu wspaniałych ludzi, dla których troska o sprawy tego miasta jest wartością nadrzędną – co uważam za najcenniejsze doświadczenie.

Z serdecznym podziękowaniem za zaufanie, którym obdarzyliście mnie Państwo w poprzednich wyborach, za wsparcie, cierpliwość i wyrozumiałość. Dziękuję Wszystkim, z którymi w trakcie tej kadencji miałam przyjemność współpracować, spotkać się, rozmawiać, być i współtworzyć…

Czytaj więcej

Dlaczego będę głosował na JANA STARZYŃSKIEGO???

1. Dlatego, że jest uczciwy do bólu.

Nie ma takiej siły, aby namówić Go do podejmowania działań niezgodnych z prawem.

2. Dlatego, że jest odważny.

Nie kieruje się tak modnym dzisiaj populizmem. Potrafi być asertywny wobec lobbystów podejmujących próby wpływu na Jego działania. Jednocześnie podejmuje odważne wyzwania, jak chociażby budowa Centrum Dziedzictwa Kulturowego, czy budowa obiektów oświatowych na Bąkach i Gąsinie .

3. Racjonalnie dba o finanse miasta Pruszkowa.

Budżet od wielu lat jest zrównoważony z bardzo dobrymi relacjami między wydatkami bieżącymi i majątkowymi (inwestycje), co znajduje odzwierciedlenie w rankingach miast porównywalnych.

4. Docenia rolę kultury w kształtowaniu postaw i tożsamości.

Miejski Dom Kultury „Kamyk”, Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego, Zespół Tańca Ludowego „Pruszkowiacy”, czy Książnica Pruszkowska tworzą spójną propozycję kulturalną, wspartą największymi inwestycjami w infrastrukturę kulturalną. Wspomniane już Centrum Dziedzictwa Kulturowego, nowa biblioteka, nowa wystawa w MSHM, czy remont Pałacyku Sokoła.

5. Oświata w Pruszkowie traktowana jest w sposób wyjątkowy.

Jako jedni z niewielu tak dużo inwestujemy w oświatę i dotyczy to nie tylko budowy nowych obiektów na Bąkach i Gąsinie, termomodernizacji szkoły nr 3, 4, 6, budowy hal sportowych i boisk przy wszystkich szkołach, ale również dofinansowania do działalności bieżącej. Subwencja oświatowa ze skarbu państwa w Pruszkowie nie pokrywa nawet połowy wydatków na cele oświatowe.

6. Wspiera sport, który odegrał w Pruszkowie szczególną rolę w zmianie wizerunku miasta.

Stowarzyszenia sportowe „Znicz”, „Lider” czy „Znicz Basket” i wiele innych mają tak dużo osiągnięć, o których sąsiednie miasta mogą tylko marzyć. Dlatego duże wydatki na infrastrukturę sportową oraz funkcjonowanie klubów mają uzasadnienie.

7. W sposób wyjątkowy dba o ochronę środowiska.

Nasze parki, te stare „Sokoła”, „Potulickich”, „Mazowsze” i te nowe „Anielin” i „Żwirowisko”, są wyjątkowo piękne, dlatego często wykorzystywane przez twórców seriali filmowych. Pozyskane ostatnio środki zewnętrzne pozwalają na upiększenie zielenią głównych ulic przelotowych.

8. Tworzy miasto nowoczesne.

Pruszków jako jedno z pierwszych miast uzyskał dostęp do szerokopasmowego internetu (96 punktów dostępu) i zainstalował kamery monitoringu. Od wielu lat mamy SKM i wspólny bilet z Warszawą, o co np. Grodzisk walczy od lat.

9. Docenia rolę wpływu mieszkańców na działalność samorządu.

Przy udziale Prezydenta powstały: Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Seniorów, Budżet Obywatelski. Odbył dziesiątki spotkań konsultacyjnych przy okazji uchwalania dokumentów strategicznych, takich jak Plan Gospodarki Niskoemisyjnej, Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, planów zagospodarowania przestrzennego (Pruszków ma uchwalone plany na ok. 80 % powierzchni, co jest bardzo dobrym wynikiem np. Warszawa 30%). Cykl spotkań „Kawa z Prezydentem”.

10. Jest wykształcony i NIE NALEŻY do żadnej partii politycznej, przez co Jego decyzje są suwerenne.

Parafrazując Piłsudskiego „Jego partią jest Pruszków, a członkami partii są mieszkańcy Pruszkowa”. Ma to istotne znaczenie w trudnych momentach. Takim momentem był na przykład zamach na samorządy „Ustawą Metropolitalną” (zwaną „Ustawą Sasina”), kiedy to członkowie partii rządzącej separowali się od protestów Rady Miasta i mieszkańców Pruszkowa. Warto przypomnieć, że protestujący zebrali wtedy ponad 7000 podpisów pod ideą referendum. Centrum organizacji protestu koordynowane było w gabinecie Prezydenta.

11. Udowodnił, że można sprawować ważne funkcje zachowując powagę i klasę.

Nie wdaje się w niepotrzebne konflikty, potrafi współpracować z osobami o różnych poglądach. Obca mu jest ksenofobia i dyskryminacja światopoglądowa. Szanuje ludzi niezależnie od ich statusu.

 

Oczywiście Prezydent jest z „krwi i kości”, nie jest bez wad. Jest fenomenem, który obejmował urząd w 1998 roku, czyli w czasie gdy cała gospodarka w Pruszkowie zawaliła się. Upadł ZNTK, Mechanicy, Porcelit, Ultramaryna, CBKO, silne wcześniej spółdzielnie „Kadra Pracy”, „Stal”, „Przybory Szkolne”, zamknięto większość warsztatów rzemieślniczych. Polityka miasta „Przyjazna dla Biznesu” pozwoliła odbudować tkankę gospodarczą. Utworzenie specjalnej strefy ekonomicznej na Gąsinie pozwoliło uratować, tak ważną z punktu widzenia historycznego dla Pruszkowa, Fabrykę Ołówków St. Majewski. Byłe ZNTK to dzisiaj nowoczesny park MLP i ponad 3000 miejsc pracy. Gąsin Przemysłowy to najnowocześniejsze firmy NICE, SILTEC, STRABAG i wiele innych. Już ponad połowa mieszkańców naszego miasta pracuje w Pruszkowie.
Przed Pruszkowem nowe wyzwania. Stworzenie miasta XXI wieku. Stworzenie Smart City, czyli nowoczesnej formy komunikowania się z mieszkańcami. Załatwiania spraw urzędowych on-line. Przyciągnięcie inwestorów wykorzystujących Hi-Tech. Ale również wsparcie dla osób starszych i niezbyt dobrze radzących sobie we współczesnych czasach.

Jestem pewien. JAN STARZYŃSKI sprosta tym wyzwaniom.

Nie będę odnosił się do pozostałych kandydatów. Być może to młodzi, utalentowani ludzie. Problem polega na tym, że tych talentów jeszcze nigdzie nie ujawnili. Ani w pracy zawodowej, ani w pracy na rzecz stowarzyszeń czy organizacji społecznych, działających w Pruszkowie. Mają czystą kartę, którą, jak sądzę, powinni zapisać niekoniecznie od razu na najwyższym stanowisku. Dzisiaj mogą działać wg zasady „Nikt tyle nie da, co ja obiecam”. Nie jestem skłonny, aby aż tak bardzo zaryzykować. Takie ryzyko podjął kiedyś Wołomin i była to stracona kadencja.

Andrzej Kurzela

Czytaj więcej

PRUSZKOWSKI BON ŻŁOBKOWY

Jako młody ojciec wiem, jak ważną decyzją dla rodzica jest wybór żłobka dla swojej pociechy. Niedawno wraz z narzeczoną podejmowaliśmy taką decyzję i mieliśmy okazję zapoznać się z pełną ofertą pruszkowskich żłobków – publicznych i niepublicznych.

Na terenie gminy Pruszków mamy w chwili obecnej 3 żłobki publiczne, w tym otwarty na początku września nowy obiekt przy ul. Jarzynowej (Bąki). Niestety, nieco ponad 300 miejsc w żłobkach publicznych nie wystarcza i nie wszystkie dzieci będą mogły z nich skorzystać. Kryteria przyjęć są jednak obiektywnie prawidłowe – większe szanse na otrzymanie miejsca w żłobku publicznym mają dzieci z rodzin wielodzietnych, o niższym dochodzie per capita etc. Każdego roku nie brakuje dzieci, których rodzice są zmuszeni skorzystać z oferty placówek prywatnych, tych mamy w Pruszkowie 5.

Niestety, różnice w cenach są zauważalne i dotkliwe dla kieszeni młodych rodziców których w Pruszkowie jest coraz więcej. Za miejsce w żłobku gminnym rodzic zapłaci ok. 500 zł. Za miejsce w żłobku prywatnym – 1000-1200 zł. Jest to kwota porównywalna z miesięcznym czesnym na drogim kierunku w prestiżowych warszawskich uczelniach.

Według danych GUS, średnie wynagrodzenie w Polsce to obecnie 4800 PLN brutto. Jeżeli każdy z rodziców zarabia średnią krajową, ich średni dochód netto wynosi 6900 PLN – zgodzą się chyba Państwo, że jest to dobrze sytuowana rodzina – bardzo wielu rodziców zarabia dużo mniej. Rodzice z takimi dochodami nie mają raczej wielkich szans na otrzymanie miejsca w żłobku dla swojego potomka, będą więc zmuszeni wysłać go do żłobka prywatnego – sam koszt miesięcznego czesnego wyniesie w takiej sytuacji aż 17% ich dochodów! Doliczmy do tego kredyt hipoteczny, czynsz, media – życie nawet całkiem nieźle zarabiających młodych rodziców wcale nie jest łatwe!

Uważam, że zwłaszcza w tych pierwszych latach życia młodych Pruszkowian ich rodzicom należy się konkretne wsparcie będące w istocie inwestycją w przyszłość, dającą konkretne mierzalne efekty. Tym wsparciem może być właśnie Pruszkowski Bon Żłobkowy. Jest to jeden z filarów mojego programu który chciałbym Państwu zaprezentować.

Dofinansowania do żłobków stają się coraz bardziej popularne w całej Polsce. Do czesnego w żłobku niepublicznym dopłacają swoim mieszkańcom samorządy m.in. Warszawy i pobliskich Michałowic. To rozwiązanie posiada same plusy zarówno z punktu widzenia samorządu jak i rodzica. Rodzic otrzymuje dofinansowanie, samorząd zaś pomaga posłać do żłobka dziecko przy zaangażowaniu znacznie mniejszych środków finansowych niż w przypadku żłobka publicznego (koszt utrzymania jednego miejsca w pruszkowskim żłobku publicznym to ok. 1300 zł).

Proponuję wprowadzenie Pruszkowskiego Bonu Żłobkowego o wartości 400 zł miesięcznie na dziecko przy spełnieniu przez rodzica łącznie następujących warunków:

 • Dziecko brało udział w rekrutacji do żłobka gminnego jednak nie otrzymało miejsca
 • Rodzice mieszkają w Pruszkowie i tu płaca podatki
 • Żłobek (działalność gospodarcza) który wybrali rodzice jest zarejestrowany w Pruszkowie
 • W trakcie otrzymywania dofinansowania żaden z rodziców nie jest na urlopie wychowawczym

Dofinansowanie obowiązywałoby od moment skończenia przez dziecko 6 mc. do wieku lat 3, pod warunkiem uczęszczania w tym czasie do żłobka.

Rodzic nie otrzymywałby dofinansowania „do ręki” – byłoby one przelewane co miesiąc na konto żłobka z którym rodzic podpisał umowę, sam pokrywałby różnicę.

Takie rozwiązanie ma same plusy zarówno od strony rodzica jak i samorządu. Rodzic oszczędza rocznie prawie 5000 zł które może przeznaczyć na potrzeby swojej rodziny. Samorząd z kolei otrzymuje z powrotem część zainwestowanych środków w postaci podatków odprowadzanych zarówno przez rodziców jak i przez żłobek. Klasyczna sytuacja win-win.

Jakie będą koszty tego programu?

Zaskakująco niskie! Do pruszkowskich żłobków niepublicznych w chwili obecnej uczęszcza 65 dzieci co – przy założeniu spełnienia przez rodziców wszystkich dodatkowych warunków – generuje koszt w wysokości 312 tys. zł rocznie. Jeśli przyjmiemy, że wprowadzenie Pruszkowskiego Bonu Żłobkowego spowoduje potrojenie tej liczby (a co za tym idzie- liczby niepublicznych żłobków które płacą podatki i w których powstaną nowe miejsca pracy dla mieszkańców), roczny koszt programu nie przekroczy miliona złotych! W takiej sytuacji koszt Pruszkowskiego Bonu Żłobkowego nie przekroczy 0,27% kwoty wydatków z budżetu miasta (na rok 2018)! Dodatkowo, koszty programu będą automatycznie dostosowywane do sytuacji demograficznej. Należy oczywiście pamiętać, że wprowadzenie dofinansowania na żłobki nie może w żaden sposób wpłynąć na zapewnienie miejsc wszystkim przedszkolakom gdyż jest to zadanie własne gminy.

Myślę, że jest to program, na który czekają młodzi rodzice z Pruszkowa.

Jeżeli z Waszej woli zostanę radnym, zobowiązuję się doprowadzić do wpisania tego programu do budżetu Miasta Pruszkowa w trakcie trwania kadencji. Nie obiecam Państwu, że stanie się to już od przyszłego roku – to byłby populizm, w którym specjalizują się już niektórzy kandydaci. Zobowiązuję się jednak, że w najbliższej kadencji mieszkańcy Pruszkowa będą już mogli z Pruszkowskiego Bonu Żłobkowego skorzystać. Będę szukał poparcia dla tej inicjatywy wśród wszystkich radnych, niezależnie od poglądów i ugrupowania. Wierzę, że dobro młodych Pruszkowian i ich rodzin jest dla wszystkich radnych wartością najwyższą.

 

Marcel Piątkowski

Czytaj więcej

Nowy rok szkolny w Pruszkowie!

Od września w Pruszkowie będzie funkcjonowało 9 szkół podstawowych, w tym 3 szkoły (SP Nr 1, Nr 3 i Nr 8) z oddziałami integracyjnymi oraz jedna (SP Nr 4) z oddziałami sportowymi.

W szkołach podstawowych Nr 3 i Nr 4 nie będzie jeszcze klas III i VI, ponieważ pozostają w nich uczniowie III klasy gimnazjum.

W pozostałych szkołach podstawowych nauka odbywać się będzie na poziomie kl. I- VIII, a dodatkowo w SP Nr 1, 2, 5, 6, 8 i 9 zorganizowano oddziały klas „0”. Ogółem do 228 klas będzie uczęszczało 5.040 uczniów, a do 15 oddziałów gimnazjalnych (łącznie z klasami PG Nr 1) 404 uczniów. W stosunku do roku ubiegłego we wszystkich szkołach prowadzonych przez miasto Pruszków (łącznie z gimnazjum) będzie się uczyć o 640 uczniów więcej. Wynika to z tego, że w latach poprzednich część uczniów po ukończeniu szkoły podstawowej kontynuowała naukę w gimnazjach na terenie innych miejscowości.

Do 15 przedszkoli miejskich uczęszczać będzie 1.977 dzieci. Ponieważ liczba chętnych była większa Prezydent Miasta ogłosił dwukrotnie konkurs dla niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych. W wyniku tych działań łącznie do 11 placówek niepublicznych na zasadach przedszkoli miejskich będzie uczęszczało 240 dzieci .

Ogółem wychowaniem przedszkolnym z ramienia Prezydenta Miasta zostanie objętych 2.409 dzieci, w tym 192 w 9 oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Należy dodać, że wszystkie dzieci biorące udział w rekrutacji otrzymały propozycję miejsca w przedszkolu miejskim lub w placówce niepublicznej, ale na zasadach przedszkola publicznego.

Do trzech żłobków przyjęto 300 dzieci.

W większości placówek oświatowych w miesiącach wakacyjnych przeprowadzono remonty bieżące.

Żbików- Bąki

Od września 2018r. na mapie placówek oświatowych i opiekuńczych prowadzonych przez miasto Pruszków pojawią się 3 nowe instytucje:

 • Szkoła Podstawowa Nr 5 przy ul. Jana Długosza 53, która będzie miała uczniów na każdym poziomie edukacyjnym i do której w roku szkolnym 2018/2019 będzie uczęszczało 420 dzieci;
 • Przedszkole Miejskie Nr 1 przy ul. Jarzynowej 21, które obejmie wychowaniem przedszkolnym 154 dzieci;
 • Żłobek Miejski Nr 3 przy ul. Jarzynowej 21, do którego będzie uczęszczało 120 dzieci.

Wszystkie placówki znajdują się w dwóch nowo wybudowanych obiektach, które zostały podzielone funkcjonalnie na szkołę oraz żłobek z przedszkolem. Budynek dla najmłodszych dzieci i przedszkolaków połączony jest wspólnym dziedzińcem oraz salą rekreacyjną. Poza budynkiem została również zaprojektowana i zbudowana infrastruktura towarzysząca – place zabaw, elementy małej architektury, zieleńce oraz parkingi dla rodziców.

W nowej szkole podstawowej mieści się 17 nowoczesnych pracowni lekcyjnych, pełnowymiarowa sala gimnastyczna z zapleczem sanitarno-szatniowym, stołówka z pełnym zapleczem kuchennym, biblioteka z pracownią multimedialną, 2 świetlice. Ponadto uczniowie będą mogli korzystać z elementów małej architektury na terenie szkoły: murki oporowe, rampy, schodki, ławki oraz 2 boiska sportowe o nawierzchniach syntetycznych.

W chwili obecnej trwa wyposażanie ich w sprzęt. Uchwały o utworzeniu tych placówek oraz zatrudnienie dyrektorów wyłonionych w drodze konkursu, odbyło się ze stosowanym wyprzedzeniem, tak aby można było rozpocząć wcześniej kompletowanie kadry oraz przygotowywać organizację roku szkolnego.

Budowa kompleksu oświatowego – sportowego Żbików-Bąki kosztowała 35 102 569,81 zł, wartość zakontraktowanych dostaw na meble to kwota 2 352 158,02 zł. Sprzęt sportowy do szkoły kosztował 124 282,52 zł Do nowych placówek zakupiono sprzęt informatyczny o wartość 418 343,54 zł.

Gąsin

W trakcie budowy jest kompleks budynków oświatowo-sportowych Gąsin. Przedszkole i szkoła powstaną na miejscu istniejącej Szkoły Podstawowej nr 10. Inwestycja przeprowadzana jest z zachowaniem ciągłości funkcjonowania szkoły. W pierwszej kolejności powstaje nowy budynek szkoły podstawowej. Po przeprowadzce do nowej siedziby stary budynek zostanie zburzony, a na tym miejscu powstanie przedszkole.

Nowoczesny kompleks składać się będzie z przedszkola dla 100 dzieci i ze szkoły podstawowej dla 725 uczniów. Plan inwestycji robi wrażenie: 29 pracowni lekcyjnych, 2 pracownie komputerowe, kompleks sportowy – pełnowymiarowa sala gimnastyczna wraz z widownią, 3 małe sale sportowe oraz siłownia, biblioteki z czytelnią, dwie stołówki wraz z pełnym zapleczem kuchennym, 3 świetlice oraz sale do zajęć wyrównawczych.

W obiekcie znajdzie się również filia Książnicy Pruszkowskiej oraz sala, w której będą mogli spotykać się mieszkańcy dzielnicy. Zewnętrzną część kompleksu zajmą: boiska ze sztuczną nawierzchnią, trzytorowa bieżnia lekkoatletyczna, plac zabaw dla przedszkolaków, a także ogródki klasowe

Budowa realizowana jest w latach 2017-2020. Rozpoczęcie funkcjonowania Szkoły Podstawowej przewidziane jest na wrzesień 2019. Rozpoczęcie funkcjonowania przedszkola przewidziane jest na dzień 1 września 2020 r. Koszt budowy kompleksu na Gąsinie wyniesie 47 646 510 zł.

Nowe plany inwestycyjne

Warto dodać, że Prezydent Miasta zlecił opracowanie koncepcji nowego budynku Przedszkola Miejskiego nr 8 przy ul. 3 Maja w Pruszkowie, która zakłada budowę całkowicie nowego obiektu dla 10 oddziałów przedszkolnych. Koncepcja powstanie pod koniec 2018 roku. Ponadto opracowywane są również koncepcje rozbudowy Przedszkola nr 9 przy ul. Moniuszki oraz Przedszkola nr 11 przy ul. Hubala.

 

Michał Landowski

Zastępca Prezydenta Miasta

Czytaj więcej

Inwazja mameluków

 

Postanowiłem wypełnić ankietę „metropolitalną” i… ulało mi się (podkreślam ULAŁO a nie udało). Zacznę jednak od początku.
Wokół tematu Wielkiej Warszawy szum zrobił się niemały. Nie ma się czemu dziwić skoro tak ważna dla kilkumilionowej społeczności regulacja wpychana jest tylnymi drzwiami. Nie będę tutaj rozpatrywał motywów politycznych czy apolitycznych. Nie będę przytaczał treści projektu. Kto miał wolę, już się z projektem zapoznał i swoje wnioski wyciągnął. Nie zamierzam przekonywać do jakiegokolwiek sensu bądź bezsensu tego przepisu, bo nic na siłę. Natomiast zwrócić chciałbym uwagę na „szeroko pojęte konsultacje społeczne” pojawiające się w obliczu oporu społecznego. (więcej…)

Czytaj więcej

„Porozmawiajmy o Pruszkowie” czyli monolog prawie doskonały

Do tej pory zastanawiamy się jak mamy skomentować spotkanie „Porozmawiajmy o Pruszkowie”, które odbyło się 15.03.2017 w Liceum im. Kościuszki. Przede wszystkim dziwi fakt, że wbrew temu, co sugeruje tytuł, to właśnie rozmowy o Pruszkowie zabrakło. Czego zatem nie zabrakło? Nie zabrakło na pewno krótkich i treściwych pytań (wg zaleceń prowadzącego) i długich, skomplikowanych wywodów, zupełnie odbiegających od tematu (organizatorzy). Nie zabrakło indoktrynacji politycznych i patetycznych wizji oraz haseł typu „tu jest Polska” i „tu jest demokracja”. Nie zabrakło również widowni – mieszkańców, którzy w miarę postępu spotkania i tym samym rozwijania się prelegentów, wydawali się mieć coraz większe oczy (ze zdziwienia) nie wierząc w to co słyszą.

(więcej…)

Czytaj więcej